Banquet panev hluboka s neprilnavym povrchem marrone 28 x 7,5 cm, 4 l, s poklici: