Cenove zvyhodneny zavesny wc set tece k zazdeni wc roca nexo kmplnexot: