Dreveny nastenny drzak na rucnik s kovovym potrubim boruraf joey: