Nastavitelna podlozka z bambusu a oceli pod horke nadoby unimasa: