Obyvaci sestava v klasickem dekoru jasan svetly kn089: