Police kombinovana v jednoduchem modernim provedeni zelena ego l8: