Vesak-nemy sluha, buk stribrna, frank 10018276 tempo kondela: