Wesco doza na potraviny s pruhledem a barevnym vikem sedohneda: